Pregledaćemo creva, linije, zaptivke i druge elemente za curenje, testirati temperaturu očitavanja, proveriti da li vaš kompresor radi ispravno i proveriti pogonski pojas za pukotine ili oštećenja. Šanse vam je da ćete jednostavno trebati punjenje rashladnog sredstva - ili bi inspekcija mogla nazvati drugu uslugu, poput novog kompresora. Pored toga, vaš vazdušni pojas pogoni mnoge druge delove u vašem vozilu, što znači da polomljeni remen može imati mnogo lošiji uticaj nego jednostavno neudobno putovanje. Potrebno je da se informišete, tako da svoje automobile odnesite AAMCO-u i dozvolite stručnjacima da provere mir uma znajući da će vam vaš automobil biti hladniji i sigurniji.

asked 04 Feb, 20:29

MckenzieWhitefoo's gravatar image

MckenzieWhit...
1
accept rate: 0%

Be the first one to answer this question!
toggle preview

Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×1
×1
×1
×1

Asked: 04 Feb, 20:29

Seen: 46 times

Last updated: 04 Feb, 20:29

Related questions

Creative Commons License Powered by nubex.it